Revisorer

Varje parti i kommunfullmäktige har möjlighet att nominera en revisor, och revisionen ska alltid bestå av minst fem ledamöter. Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen eller aktiebolagslagen (när det gäller lekmannarevision i bolag) och god revisionssed i kommuner och landsting. Revisorernas granskning görs på uppdrag av fullmäktige. Revisorerna bestämmer själva vad som ska granskas.

Enligt lagen ska revisorerna årligen pröva:

 • om all verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
 • om räkenskaperna är rättvisande och,
 • om styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Vad gör revisionen/revisorerna?

Varje nämnd ansvarar för styrning, uppföljning och kontroll av sin egen verksamhet. Revisorernas uppdrag är att granska hur nämnderna genomför detta uppdrag. Revisorerna granskar årligen den verksamhet som styrelsen, nämnderna bedriver. Granskningen omfattar även de enskilda ledamöterna.

Revisorerna ställer frågor som:

 • Utförs fullmäktiges uppdrag på det sätt som är beslutat?
 • Uppnås fullmäktiges mål?
 • Används kommunens resurser på rätt sätt?
 • Bedrivs verksamheten inom de ekonomiska ramar som fullmäktige fastställt?
  Revisorerna granskar också mer övergripande de företag som kommunen helt eller delvis äger.

Hur arbetar revisionen/revisorerna?

Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt både vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.

Revisorerna gör varje år en bedömning och planering av vad som ska granskas. Granskningarna genomförs av sakkunniga biträden. Revisorerna gör även egna analyser och bedömningar av varje granskning. Bedömningen sammanfattas i en skrivelse, missiv, som skickas till berörd nämnd.

När revisorerna gjort klar granskningen för året sammanfattas resultatet i en revisionsberättelse. Den används som underlag för fullmäktiges årliga prövning av om styrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.

Vill du komma i kontakt med revisionen?

Revisorerna strävar efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning. Du kan ställa frågor, lämna synpunkter eller förslag till revisionen. Som framgått ovan så prövar revisorerna alltid vad som ska granskas. De synpunkter och förslag som lämnas leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.

Rapporter och skrivelser 2024
Rapporter och skrivelser 2023
Rapporter och skrivelser 2022
Rapporter och skrivelser 2020
Rapporter och skrivelser 2019
Rapporter och skrivelser 2018
Revisionsrapporter 2017
Revisionsrapporter 2016
Revisionsrapporter 2015
Revisionsrapporter 2014
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 13 maj 2024
Publicerad: 4 januari 2017 kl. 14.29

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se